Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

ZP.271.42.2020 A.P. - Obsługa bankowa budżetu Gminy Uniejów oraz jednostek organizacyjnych Gminy

Ogłoszenie nr 777591-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Gmina Uniejów: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Uniejów oraz jednostek organizacyjnych Gminy”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Uniejów, krajowy numer identyfikacyjny 31101957900000, ul. ul. Błogosławionego Bogumiła  13 , 99-210  Uniejów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 632 888 192, e-mail urzad@uniejow.pl, faks 632 888 192.
Adres strony internetowej (URL): www.uniejow.pl, www.bip.uniejow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.uniejow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.uniejow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres:
Urząd Miasta w Uniejowie, 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Uniejów oraz jednostek organizacyjnych Gminy”
Numer referencyjny: ZP.271.42.2020 A.P.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.4 Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu Gminy Uniejów, oraz jej jednostek organizacyjnych. Zamówieniem niniejszym objęty jest rachunek budżetu Gminy oraz wszystkie rachunki prowadzone przez jednostki podległe budżetowi gminy tj.: - Urząd Miasta w Uniejowie - Miejsko-Gminny ośrodek Pomocy Społecznej - Szkoła Podstawowa w Uniejowie - Szkoła Podstawowa w Wieleninie - Szkoła Podstawowa w Wilamowie - Miejskie Przedszkole w Uniejowie - Energetyka Uniejów - każdorazowo nowo tworzona jednostka organizacyjna Gminy, oraz rachunki pomocnicze, rachunki funduszy celowych, specjalnych oraz rachunki związane z obsługą środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej oraz każdorazowo nowo otwarty rachunek, którego konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy. 3.5 Ustalenia szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 3.5.1 Otwarcie i prowadzenie oprocentowanego rachunku bieżącego i oprocentowanych rachunków pomocniczych obejmujących budżet Gminy Uniejów i jednostki organizacyjne Gminy, 3.5.2 Możliwość otwarcia i prowadzenia innych oprocentowanych rachunków bieżących i pomocniczych, rachunków funduszy celowych, specjalnych, oraz rachunków związanych z obsługą środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej oraz każdorazowo nowo otwarte rachunki, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy, 3.5.3 Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, 3.5.4 Realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych, 3.5.5 Przyjmowanie wpłat gotówkowych, 3.5.6 Realizacja wypłat gotówkowych, 3.5.7 Wydawanie czeków, na wniosek zamawiającego, 3.5.8 Sporządzanie dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków wraz ze wszystkimi załącznikami i ich udostępnianie przez bank w wersji papierowej. Wyciągi muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo otwarcia i zamknięcia rachunków lub możliwość sporządzania wyciągów bankowych poprzez elektroniczny system obsługi, 3.5.9 Zabezpieczenie dowozu i odbioru gotówki przez bank na żądanie Zamawiającego, 3.5.10 Likwidacja rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego, 3.5.11 Udzielanie informacji o saldzie rachunków telefonicznie, 3.5.12 Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń, na wniosek zamawiającego, 3.5.13 Udzielanie poręczeń i pełnomocnictw, 3.5.14 Wydawanie historii rachunków, na wniosek zamawiającego, 3.5.15 Potwierdzanie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego, 3.5.16 Przechowywanie depozytów, 3.5.17 Zapewnienie możliwości elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa /instalacja systemu, obsługa systemu, przeszkolenia pracowników/, 3.5.18 możliwość weryfikacji rachunków na „Białej liście” VAT, 3.5.19 bezterminowy dostęp do historii operacji na rachunkach bankowych w systemie bankowości elektronicznej, 3.5.20 wykonawca będzie dokonywał comiesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, 3.5.21 wykonawca stworzy możliwość wyliczenia odsetek od poszczególnych sum na rachunku depozytowym, 3.5.22 wykonawca zapewni „zerowanie” rachunków Zamawiającego i jednostek budżetowych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami tych jednostek, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na rachunkach wymienionych w dyspozycjach wraz z naliczonymi odsetkami na wskazane rachunki bankowe budżetu Gminy, wraz z opisem operacji wskazanym przez Zamawiającego i jednostki budżetowe. Zamawiający zakłada, że zerowanie może nie obejmować wszystkich rachunków, 3.5.23 wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia z opłat i prowizji wszystkich wpłat gotówkowych dokonywanych przez interesantów na rachunki gminy i jednostek organizacyjnych, 3.5.24 udostępnienie systemu płatności masowych: zapewnienie dostępności usługi identyfikacji kontrahentów poprzez umieszczenie indywidualnych oznaczeń o numerze rachunku o charakterze wirtualnym oraz zapewnienie współpracy tej usługi ze zintegrowanym systemem informatycznym finansowo-księgowym Zamawiającego, 3.5.25 „Portfel na pieniądze” (wpłaty zamknięte – obsługa poza kolejnością w bezpiecznej kopercie lub pakiecie, otwarcie koperty przez bank komisarycznie i komisaryczne przeliczenie gotówki). 3.5.26 Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych na lokatach typu OVERNIGHT, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego, zgromadzone odsetki będą przekazywane codziennie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. 3.5.27 Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym na lokatach tygodniowych, miesięcznych, przyjmowanie lokat następować będzie według odrębnych umów, 3.5.28 Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej corocznie upoważnieniem w uchwałach budżetowych. Udzielenie niniejszego kredytu następować będzie po przedłożeniu przez zamawiającego wniosku wraz z dokumentami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej oraz po uzgodnieniu formy zabezpieczenia kredytu. 3.6 Warunki prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia: 3.6.1 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 3.6.2 Zapewnienie możliwości elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa /instalacja niezbędnego oprogramowania i jego aktualizacji, świadczenie serwisu oprogramowania, przeszkolenia pracowników/. 3.6.3 Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych – środki zdeponowane na rachunkach bankowych zostaną przez Bank oprocentowane, bez względu na wysokość środków na rachunkach a kapitalizacja odsetek następować będzie na koniec każdego miesiąca. Wysokość oprocentowania należy podawać wg stawki WIBID 1 M. wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane jest oprocentowanie, powiększonej o stałą marżę banku. Dla uzyskania porównania ofert proszę podać oprocentowanie w oparciu o WIBID 1M na dzień 11 stycznia 2021 r. 3.6.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych również w innych bankach, niż bank wybrany w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ewentualne gromadzenie środków na lokatach terminowych odbywać się będzie według dyspozycji Zamawiającego. 3.6.5 W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 3.6.6 Możliwość składania przynajmniej do godziny 15.00 poleceń przelewu do innych banków, których realizacja nastąpi w tym samym dniu, a środki wpłyną na rachunek beneficjenta najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu transakcji. 3.6.7 Możliwość dokonywania wpłat gotówkowych przez Zamawiającego przynajmniej do godziny 15.00. 3.6.8 Zapewnienie obsługi bankowej w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego przez cały okres bankowej obsługi budżetu Gminy Uniejów. 3.6.9 Wysokość ceny ryczałtowej oraz współczynników określonych w formularzu ofertowym nie będzie ulegała zmianom w trakcie trwania umowy. Z tytułu wykonywania przez bank innych czynności niż wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Bank nie będzie pobierał opłat. 3.7 Postanowienia dotyczące kredytu w rachunku bieżącym: 3.7.1 Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości kwoty 10 000 000,00 zł. (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) w 2021 roku (w następnych latach zgodnie z uchwałą budżetową). Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy. 3.7.2 Oferta złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie udzielenia kredytu w rachunku bieżącym będzie wiążąca dla wniosku o udzielenie przedmiotowego kredytu w 2021 r. 3.7.3 Kredyt udostępniany będzie na wniosek Zamawiającego o udzielenie kredytu w danym roku kalendarzowym, a uruchomienie następować będzie automatycznie do wysokości powstałego debetu na rachunku bieżącym, jednakże w kwocie nie wyższej niż określono we wniosku. 3.7.4 Oprocentowanie kredytu określone zostanie w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M, obowiązującą w dniu uruchomienia kredytu, powiększoną o marżę banku. Wysokość marży (oprocentowanie, prowizje i opłaty) banku będzie podlegać negocjacji w momencie każdorazowego składania wniosku za wyjątkiem kredytu zaciąganego w roku 2021. Dla uzyskania porównania ofert proszę podać oprocentowanie w oparciu o WIBOR 1M na dzień 11 stycznia 2021 r. 3.7.5 Spłata kredytu następować będzie automatycznie, na koniec dnia, z bieżących wpływów na rachunek bieżący. Każda spłata całości lub części kredytu da Zamawiającemu możliwość ponownego zadłużenia się w ciężar rachunku, do wysokości przyznanego limitu. 3.7.6 Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą miesięcznie i będą należne bankowi w ostatnim dniu miesiąca. 3.7.7 Odsetki naliczane będą od rzeczywistego salda zadłużenia kredytowego, Do naliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć kalendarz n/365, „n” oznacza rzeczywistą liczbę dni w miesiącu przy roku obrachunkowym 365 dni. Rzeczywiste saldo zadłużenia stanowi ujemne (debetowe) saldo na rachunku bieżącym budżetu gminy. 3.7.8 Wykonawca nie pobierze prowizji od kredytu w rachunku bieżącym. 3.7.9 Zamawiający dopuszcza zastosowanie prawnych zabezpieczeń spłaty udzielonego kredytu w formie „weksla in blanco” wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. 3.8 Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.10 Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

II.5) Główny kod CPV: 66110000-4
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

66113000-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 01.02.2021   lub zakończenia: 31.01.2024

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm. ). W przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe Wykonawca przedstawia oświadczenie potwierdzające rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę obsługi bankowej budżetu Gminy. 5.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 5.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.5 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 ustawy Pzp. 5.6 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5.7 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w pkt 5.1.2 litera c SIWZ. 5.8 W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5.9 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.4. ppkt 1-10 SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

6.4 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postepowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie (nie krótszym niż 5 dni), aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów): 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ), 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ), 7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ), 8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ), 9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ), 10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inny wykonawca, który złożył odrębną ofertę, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór dokumentu zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ), 6.5 Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 6.6 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.4 SIWZ: 1) ppk 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, 2) ppkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6.7 Dokumenty, o których mowa w pkt 6.6 ppkt 1 i ppkt 2 lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem termin składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 6.6 ppkt 2 lit. a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 6.8 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.6 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.7 SIWZ stosuje się. 6.9 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.10 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.4 ppkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.6. ppkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.7 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się. 6.11 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.14 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.4. ppkt 1-9 SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie (nie krótszym niż 5 dni), aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 6.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów określonego w pkt. 5.1.2 lit. „a” SIWZ; a) zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, lub inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. 6.2 Zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.1.2 lit. „c” SIWZ: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane (są wykonywane) należycie przy czy dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. 6.3 Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 5.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.5 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 ustawy Pzp. 5.6 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5.7 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w pkt 5.1.2 litera c SIWZ. 5.8 W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5.9 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.4. ppkt 1-10 SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania .
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

7.1.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 7.1.2 Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę; 7.1.3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – załącznik Nr 2 a do SIWZ; 7.1.4 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik Nr 2b do SIWZ. Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę wraz z załącznikami podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza. Zalecane jest, aby podpis osoby uprawnionej/upoważnionej umożliwiał identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną). Z treści dokumentu pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy. 6.5 Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

A. Cena ryczałtowa usługi (zł)

55,00

B Krótkoterminowy kredyt obrotowy odnawialny (zł)

5,00

C. Oprocentowanie rachunków podstawowych, pomocniczych, depozytowych, dotacyjnych, środków zewnętrznych (%)

33,00

D. Termin uruchomienia kredytu

7,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
18.1 Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarty jest w Załączniku nr 6 do SIWZ. 18.2 Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 18.2.1 nałożenia na Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne nowych obowiązków w zakresie obsługi bankowej, w wyniku zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie; 18.2.2 zmian standardów świadczenia obsługi bankowej w sposób korzystny dla Zamawiającego nie skutkujących zmianą wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania; 18.2.3 zmian zasad rozliczeń międzybankowych krajowych i/lub zagranicznych w zakresie umożliwiającym uwzględnienie tych zmian w sposób korzystny dla Zamawiającego nie skutkujących zmianą wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania; 18.2.4 pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego; 18.2.5 wprowadzenia modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego, w tym systemu finansowo- księgowego; 18.3 Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP: 18.3.1 zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), 18.3.2 zmiana danych teleadresowych, 18.3.3 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15.01.2021, godzina: 11:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
28. Informacja dotycząca danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów, z siedzibą ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów w imieniu której działa Burmistrz Miasta Uniejów, telefon 63 288 97 40, fax 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43, adres e-mail: urzad@uniejow.pl; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan Andrzej Olszak, kontakt: adres e-mail: daneosobowe@uniejow.pl *; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /ZP.271.42.2020 A.P. pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Uniejów oraz jednostek organizacyjnych Gminy” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.docx (DOCX, 33.KB) 2020-12-31 19:40:00 33.KB 271 razy
2 zmiana ogłoszenia.docx (DOCX, 15.KB) 2021-01-11 18:47:22 15.KB 256 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ 2020.doc 2020-12-31 19:40:20 404KB 271 razy
2 Załącznik Nr 1 do SIWZ.doc 2020-12-31 19:41:03 79.KB 269 razy
3 załącznik nr 2a do SIWZ.docx 2020-12-31 19:41:20 13.KB 270 razy
4 Załączniki 2b do SIWZ.docx 2020-12-31 19:41:35 15.KB 261 razy
5 załącznik nr 3.docx 2020-12-31 19:41:48 14.KB 267 razy
6 załacznik nr 4.docx 2020-12-31 19:42:04 13.KB 262 razy
7 załacznik nr 5.rtf 2020-12-31 19:42:21 59.KB 259 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 modyfikacja SIWZ.docx (, ) 2021-01-11 18:48:19 1 raz
2 11_01_2021_18_48_48_Załącznik Nr 1 do SIWZ.doc (DOC, 79.KB) 2021-01-11 18:48:48 79.KB 271 razy
3 odpowidzi na zapytania z 7 01 2021 I.doc (DOC, 54.KB) 2021-01-11 18:49:51 54.KB 343 razy
4 11_01_2021_19_10_58_modyfikacja SIWZ.docx (DOCX, 138KB) 2021-01-11 19:10:58 138KB 247 razy
5 modyfikacja SIWZ II.docx (DOCX, 132KB) 2021-01-12 10:56:50 132KB 265 razy
6 modyfikacja SIWZ III.docx (DOCX, 133KB) 2021-01-12 14:48:55 133KB 477 razy
7 odpowidzi na zapytania z 12 01 2021 I.doc (DOC, 54KB) 2021-01-12 14:49:12 54KB 255 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja z otwarcia ofert.docx (DOCX, 133KB) 2021-01-18 16:02:47 133KB 310 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 189KB) 2021-01-28 14:11:55 189KB 316 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arleta Pietrzak 31-12-2020 19:34:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arleta Pietrzak 31-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Arleta Pietrzak 28-01-2021 14:11:55