Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

ZP.271.31.2020.ML - Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie

ZP.271.31.2020.ML                                                                        Uniejów, 03.11.2020 r.

 

 

Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 605756-N-2020 z dnia 2020-11-03 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Uniejów, krajowy numer identyfikacyjny 31101957900000, ul. ul. Błogosławionego Bogumiła  13 , 99-210  Uniejów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 632 888 192, e-mail urzad@uniejow.pl, faks 632 888 192.
Adres strony internetowej (URL): www.uniejow.pl; www.bip.uniejow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.uniejow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.uniejow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie złożone osobiście lub przesłane do Zamawiającego
Adres:
Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie
Numer referencyjny: ZP.271.31.2020.ML
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie wraz ze wszystkimi instalacjami, kompletnym wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu, uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 2. Dokumentacja projektowa musi zawierać rozwiązania przyjęte w Programie funkcjonalno-użytkowym, koncepcji architektonicznej części zewnętrznej oraz wewnętrznej budynku, koncepcji zagospodarowania terenu oraz zapisy niniejszej SIWZ. 3. W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów budowlanych i wykonawczych wraz z niezbędną dokumentacją branżową, techniczną i inną niezbędną do realizacji zadania, pozyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia robót budowlanych. 4. Zaprojektowany budynek Urzędu Miasta musi zostać zlokalizowany na działce nr 598 w miejscowości Uniejów. Dla planowanej inwestycji została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jednak w przypadku konieczności uzyskania nowej decyzji, uzyskanie jej leży po stronie Wykonawcy. 5. Przez pasywny budynek użyteczności publicznej rozumie się budynek o ściśle określonych parametrach, dotyczących zapotrzebowania na energię oraz rozwiązaniach budowlanych i instalacyjnych, w którym komfort cieplny uzyskuje się przy sezonowym zużyciu ciepła na ogrzewanie na poziomie poniżej 12 kWh/(m2 x rok). Budynek będzie wykorzystywał podgrzewane lub ochładzane powietrze zewnętrzne, dostarczane w ilości potrzebnej do osiągnięcia jakości powietrza wewnętrznego. W takim przypadku wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla pasywnego budynku użyteczności publicznej nie powinien przekraczać 120 kWh/(m2 x rok). Jednocześnie komfort cieplny utrzymywany jest przy małych jednostkowych strumieniach ciepła, dzięki czemu nie jest wymagane stosowanie aktywnych układów grzewczych i klimatyzacyjnych. W sposób pasywny wykorzystywane są takie źródła ciepła, jak: osoby przebywające w budynku, urządzenia elektryczne, czy promieniowanie słoneczne. Ponadto odpowiedni komfort cieplny w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych zapewnia dogrzewanie powietrza wentylacyjnego. Przegrody zewnętrzne budynku kształtuje się tak, aby zapewnić wysoką izolacyjność całej bryły budynku tj. współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych nie większy niż 0,15 W/(m2 x K). Wymagane jest zastosowanie specjalnych pasywnych okien (oszklenie i ramy), dla których współczynnik U jest poniżej 0,80 W/(m2 x K), a współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie g wynosi około 50%. 6. Dokumentacja projektowa musi zostać zweryfikowana przez Wykonawcę w zakresie zgodności zaprojektowanych rozwiązań z wymogami stawianymi budynkom pasywnym. 7. Wybudowany budynek Urzędu Miasta musi uzyskać certyfikat pasywności, w związku z powyższym po stronie Wykonawcy jest przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prób i sprawdzeń, uzyskanie certyfikatu budynku pasywnego dla wykonanego obiektu i przekazanie certyfikatu Zamawiającemu. 8. Rozwiązania projektowe w zakresie przegród, przejść elementów instalacji oraz połączeń okien z ościeżami należy przyjąć zgodnie z punktem 2.3. dotyczącym szczelności na przenikanie powietrza Załącznika nr 2 – wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Budynek należy zaprojektować w taki sposób, aby osiągnąć parametr szczelności powietrznej na poziomie n50 < 0,6/h-1. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania obiektu uwzględniając rozwiązania gwarantujące jego szczelność. Należy eliminować detale architektoniczne, które mogą powodować rozszczelnienie obiektu. Należy unikać przebić powłok szczelnych powietrznie. Należy przewidzieć zastosowanie materiałów, które są szczelne dla powietrza od strony wewnętrznej. W dokumentacji należy przewidzieć konieczność wykonania pomiaru szczelności budynku wraz z wystawieniem protokołu z badań, z raportem nieszczelności, po wykonaniu robót budowlanych. Metoda zostanie określona z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 10. Wykonawca dokumentacji zaprojektuje rozwiązania umożliwiające zacienienie pomieszczeń celem ochrony obiektu przed przegrzewaniem. Zastosowane rozwiązania muszą być bezobsługowe i sterowane przez system zarządzania budynkiem. 11. Budynek musi zostać zaprojektowany w taki sposób, aby wyeliminować możliwe mostki termiczne, w szczególności liniowe mostki termiczne poprzez zaprojektowanie termoizolacji z materiału o zwiększonych właściwościach izolacyjnych. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie rozwiązania mające na celu wyeliminowanie występowania mostków termicznych oraz przewidzi zwiększoną liczbę kontroli wykonawcy robót oraz odbiory robót ulegających zakryciu dla robót dotyczących wykonania izolacji. 12. Celem uszczegółowienia programu funkcjonalno-użytkowego dołączonego do SIWZ należy przyjąć, że do zaprojektowania jest budynek zaliczony do grupy wysokości jako budynek niski (N). 13. Należy zaprojektować część miejsc parkingowych przed budynkiem. Pozostałe miejsca należy zlokalizować z tyłu budynku. 14. Na etapie projektowania rozwiązania w zakresie przyłączy do wszystkich sieci należy uzgodnić z Zamawiającym z uwagi na konieczność budowy, przebudowy i rozbudowy sieci celem dostarczenia mediów do obiektu. 15. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przy projektowaniu koncepcje dołączone do SIWZ. 16. Jeśli wystąpi konieczność wprowadzenia istotnych zmian do rozwiązań przyjętych w PFU oraz koncepcji – propozycję należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian lokalizacji pomieszczeń i rozwiązań projektowych na etapie projektowania. 17. W przypadku przyjęcia okładziny elewacji z kamieni naturalnych – wówczas należy określić szczegółowe parametry płyt, w szczególności płyt narożnikowych (na naroża budynku) uwzględniając jednocześnie treść art. 29 i 30 ustawy prawo zamówień publicznych dotyczących zasad i sposobu opisywania przedmiotu zamówienia. 18. Wykonawca zaprojektuje okładziny ścian zewnętrznych – elewacji obiektu. Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania elewacji na ruszcie celem uniknięcia problemów w czasie budowy, a w szczególności w trakcie eksploatacji obiektu. Projekt obejmuje budowę budynku pasywnego, a co za tym idzie nie można dopuścić do możliwości wystąpienia jakichkolwiek problemów z przyjętymi rozwiązaniami. 19. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego co najmniej 3 rozwiązania materiału do wykończenia elewacji budynku wraz z proponowaną kolorystyką. 20. Jako pokrycie dachowe należy przyjąć blachę na rąbek stojący. Zamawiający dopuszcza zmianę pokrycia po wcześniejszym uzgodnieniu. Kolorystyka zostanie określona na etapie projektowania. 21. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich obliczeń dotyczących możliwych do wystąpienia mostków termicznych dla opracowywanej dokumentacji budowy budynku. 22. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu co najmniej 10 detali połączeń architektonicznych celem akceptacji przez Zamawiającego, a po uzyskaniu ich akceptacji przyjmie te rozwiązania w opracowywanej dokumentacji. 23. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania inteligentnego systemu opomiarowania – system zdalnego odczytu mediów użytkowych wykorzystywanych w budynku. System musi prezentować wyniki w formie graficznej – dane ilościowe wraz z graficzną prezentacją wyników w formie wykresów na monitorze umieszczonym na parterze obiektu. Wykonawca przewidzi tablicę multimedialną w celu interaktywnej prezentacji edukującej w zakresie pasywności, gdzie pokazywane byłyby rozwiązania jakie zostały przyjęte dla budynku, ile zużywa energii itp. itd. 24. Wykonawca zaproponuje rozwiązanie w tym zakresie Zamawiającemu. System musi współpracować z technologią BMS budynku 25. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania systemu pełnej automatyki BMS budynku. Wszystkie zaprojektowane elementy, tj. między innymi system ppoż., ogrzewanie, wentylacja, itp. Będą sterowane przy wykorzystaniu automatyki BMS 26. Wykonawca zaprojektuje system monitoringu obiektu oraz jego otoczenia. Sposób rejestrowania, przechowywania i podglądu systemu zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie projektowania. 27. Wykonawca zobowiązany jest to opracowania dokumentacji w zakresie kompleksowego wyposażenia obiektu. Wszystkie rozwiązania należy uzgadniać z Zamawiającym na etapie projektowania. 28. W przypadku konieczności zwiększenia powierzchni (użytkowej czy zabudowy) budynku, jeśli zaprojektowane rozwiązania będą tego wymagały, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z odpowiednim wnioskiem ze szczegółowym określeniem parametrów powodujących ww. zmianę. 29. Zamawiający dopuszcza zmianę układu ścianek działowych pomieszczeń budynku oraz zmianę przeznaczenia pomieszczeń. Wówczas Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z odpowiednim wnioskiem z propozycją zmian, którą Zamawiający musi zaakceptować. 30. Ostateczny układ i przeznaczenie pomieszczeń należy uzgodnić z Zamawiającym. 31. Kolorystyka ścian, wyposażenia pomieszczeń do ustalenia z zamawiającym na etapie projektowania. 32. W przypadku wykazania wolnej powierzchni Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym jego przeznaczenia. 33. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym wszystkich rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych oraz materiałowych. 34. Zamawiający wymaga minimum 80 procentową sprawność rekuperatora, stosowanego do odzysku ciepła z wentylacji. 35. Wykonawca przedstawi do akceptacji rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii. 36. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego ilość centrali, minimalny odzysk, zużycie prądu przez wentylatory systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. 37. Oświetlenie LED należy zaprojektować we wszystkich pomieszczeniach poza pomieszczeniami technicznymi. Wykonawca przedstawi do akceptacji wszystkie rozwiązania w zakresie opraw, które są planowane do zaprojektowania i wykonania. 38. Należy przedstawić do akceptacji rozwiązania w zakresie prac wykończeniowych – w tym materiałowych. 39. Wykonawca przedstawi do akceptacji rozwiązanie materiałowe dla projektowanych przegród budynku oraz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z określeniem wskaźników przenikania ciepła dla materiału i zaprojektowanej przegrody. 40. Przy projektowaniu instalacji sanitarnych należy uwzględnić przyjęte rozwiązanie w zakresie instalacji OZE. Należy uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie wykorzystania wyprodukowanych mocy przez system OZE w mediach wykorzystanych w budynku. 41. Rozwiązanie w zakresie ochrony budynku przed przegrzewaniem musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 42. Uwzględnić w obiekcie pośrednie punkty dystrybucyjne 3-4, ulokowanie ich w innych pomieszczeniach. 43. Uwzględnić doprowadzenie kabli światłowodowych z serwerowni do pośrednich punktów dystrybucyjnych, natomiast od ppd do użytkowników końcowych kable miedziane. 44. W każdym pomieszczeniu biurowym ( dokoła ) pod sufitami podwieszanymi zaprojektować dodatkowo koryta kablowe baks 200mm x 60mm do przeprowadzania dodatkowych tras kablowych z rewizjami do punktów dystrybucyjnych. 45. Na każdym korytarzu ( po lewej i prawej stronie ) zaprojektować dodatkowo koryta kablowe baks 200mm x 60mm. do przeprowadzania dodatkowych tras kablowych z rewizjami do punktów dystrybucyjnych. 46. Zaprojektować doprowadzenie okablowania do 6 accespointów umiejscowionych w równych odstępach na parterze korytarza i 6-ciu na piętrze korytarza, dodatkowo 2 accespointów w Sali Obrad, 1 ap w Sali konferencyjnej, 1 ap Biurze Podawczym 47. Uwzględnienie doprowadzenia okablowania do min 12 kamer ulokowanych na zewnątrz budynku - kable muszą być doprowadzone bezpośrednio do rejestratora znajdującego się w serwerowni. 48. Uwzględnienie doprowadzenia okablowania do kamery ulokowanej w środku budynku centralnego wejścia do obiektu - kable muszą być doprowadzone bezpośrednio do rejestratora znajdującego się w serwerowni. 49. Kategoria skrętki - 6 ekranowana 50. Punkty logiczne na korytarzach 51. W gabinecie Burmistrza należy przewidzieć Ekran elektrycznie podwieszany + projektor podwieszony sufitowy z doprowadzeniem kabli do puszki podłogowej (min. 2 gniazda zasilające, Port HDMI, port LAN, dedykowane połączenie bezprzewodowe obsługujące systemy windows i android, ios) oraz drzwi z kontrolą dostępu za pomocą kart zbliżeniowych, lub pastylek dallas , klucz, z możliwość odblokowania drzwi przez pracownika sekretariatu ( przycisk ) 52. Na Sali konferencyjnej trzeba uwzględnić: 52.1. Duży ekran elektrycznie rozwijany 52.2. Projektor o wystarczających parametrach – kompatybilny z ekranem 52.3. Możliwość podłączenia do Internetu poprzez WIFI (montaż access pointa) 52.4. Możliwość podłączenia do sieci LAN – (gniazdka sieciowe) 52.5. Szafa Rack naścienna lub mobilna (do uzgodnienia ) z urządzeniami pozwalającymi na sprawne uruchomienie nagłośnia w Sali konferencyjnej (korektor, wzmacniacz, mikrofony itp.) 52.6. Głośniki na stałe rozmieszczone na ścianach 53. Na Sali Obrad trzeba uwzględnić: 53.1. Duży ekran elektrycznie podwieszany 53.2. Projektor podwieszony sufitowy z odprowadzeniem kabli do puszki podłogowej (min. 2 gniazda zasilające, Port HDMI, port LAN) o wystarczających parametrach – kompatybilny z ekranem 53.3. Możliwość podłączenia do Internetu poprzez WIFI ( montaż access pointa ) 53.4. Możliwość podłączenia do sieci LAN – ( gniazdka sieciowe ) 53.5. Szafa Rack naścienna lub mobilna ( do uzgodnienia ) z urządzeniami pozwalającymi na sprawne uruchomienie nagłośnia w Sali konferencyjnej ( korektor, wzmacniacz, mikrofony itp. ) 53.6. Głośniki na stałe rozmieszczone na ścianach podwieszone + sprzęt do nagłośnienia, mikser, zestawy mikrofonów bezprzewodowych, okablowanie, sprzęt umiejscowiony w jednej szafie teleinformatycznej, system konferencyjny z mikrofonami oraz nagłośnienie 53.7. Tunele z rury PCF 100/F w suficie z pilotem do jednego końca na drugi Sali, aby w razie potrzeby przeprowadzić okablowanie. 53.8. Acces Point 53.9. Pod sufitami zamontować dokoła Koryta kablowe baks 200 mm x 60 mm do przeprowadzenia dodatkowych tras kablowych z rewizjami. 53.10. System głosowania i debat w wersji mobilnej z terminalami lub stacjonarnie ( do ustalenia ) wraz z mikrofonami, okablowaniem i kartami zbliżeniowymi. 54. W serwerowni należy uwzględnić: 54.1. Klimatyzacja 54.2. System alarmowy 54.3. Szafa serwerowa x 1 - z cokołem 54.4. Szafa dystrybucyjna x 2 45U, 2 sekcje wentylatorów, z cokołem 54.5. Podłoga techniczna 54.6. Sufit podwieszany 54.7. Baks metalowy podwieszany 54.8. Szafa metalowa ognioodporną 54.9. Drzwi z kontrolą dostępu, ognioodporne, za pomocą kart zbliżeniowych, lub pastylek dallas zintegrowane z centralą alarmową budynku ( informacja o pożarze, informacja o zalaniu, sygnalizator akustyczny wewnętrzny i zewnętrzny ) 54.10. Minimum 6 punktów logicznych na stanowisko 54.11. Panel 6 gniazdkowy na stanowisko 54.12. Rozwiązanie centrali telefonicznej VOIP (centrala w serwerowni) 55. W pomieszczeniu informatyka należy przewidzieć sufit podwieszany, minimum 8 punktów logicznych na stanowisko oraz panel 8 gniazdkowy na stanowisko. 56. W salach konferencyjnych należy przewidzieć tunele z rury PCF 100/F z tunelem w suficie z jednego końca na drugi Sal, aby w razie konieczności przeprowadzić potrzebne okablowanie. 57. Na przedmiotową inwestycję składają się następujące części funkcjonalno–użytkowe: a) Budynek Urzędu Miasta b) Zagospodarowanie terenu (wraz z parkingiem dla samochodów osobowych, chodników, opasek wokół budynku, placu zabaw dla dzieci – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania, elementami małej architektury, oświetleniem terenu, nasadzeniami niskimi, masztami do flag, etc. ) 58. System inteligentnego zarządzania budynkiem (BMS) Budynek musi zostać zaprojektowany zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego, dostosowany będzie dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tym niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną. 59. W ramach promocji budownictwa pasywnego i idei energooszczędności, na zewnętrznej elewacji musi zostać zaprojektowana tablica przedstawiająca zasadę działania budynku pasywnego. 60. Infrastruktura techniczna i uzbrojenie terenu W celu zapewnienia zasilania obiektu w media na etapie PFU uzyskano od gestorów sieci warunki techniczne przyłączenia mediów. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać aktualne warunki techniczne i w oparciu o zawarte w nich wytyczne zaprojektować następujące przyłącza i instalacje wewnętrzne: 1) Przyłącze wodociągowe; 2) Wewnętrzną instalację wodociągową, 3) Przyłącza i instalacje wewnętrzne kanalizacji deszczowej i sanitarnej; 4) Przyłącze elektro-energetyczne; 5) Instalacje elektryczne wewnętrzne i oświetlenie terenu. 6) Przyłącze i instalacje wody termalnej 7) Przyłącze z sieci ciepłowniczej Zakres prac projektowych obejmuje: a) Opracowania wstępne: - Mapa do celów projektowych - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmująca również rozbudowę sieci, które są niezbędne do funkcjonowania obiektu (jeśli wystąpi taka konieczność) - Dokumentacja geodezyjna (w zakresie wypisów z ewidencji gruntów, kopii mapy ewidencyjnej, kopii mapy zasadniczej, zaktualizowanej mapy do celów projektowych, etc.); - Projekt koncepcyjny uzgodniony z Inwestorem; - Dokumentacja geologiczna opracowana w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U z 2012 r. poz 463); - Warunki techniczne przyłączenia mediów do obiektu (w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, teletechnicznej etc.); - Uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, postanowień oraz decyzji administracyjnych, w tym: - uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów; - uzgodnienie w zakresie usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu; - uzgodnienie z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - inne uzgodnienia, decyzje, zgody, ekspertyzy, które okażą się niezbędne celem prawidłowej realizacji, wszelkie uzgodnienia branżowe b) Projekty budowlane i wykonawcze: - projekt zagospodarowania terenu, - projekty przyłączy mediów (w tym: przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, geotermalne oraz elektro –energetyczne, teletechniczne i inne niezbędne) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, - projekt architektoniczny, - projekt konstrukcyjny wraz z niezbędnymi opiniami, badaniami, ekspertyzami oraz dodatkowymi opracowaniami - projekt instalacji wentylacji, - projekt instalacji C.O. - projekt instalacji wody zimnej, - projekt instalacji ciepłej wody użytkowej, - projekt instalacji kanalizacji sanitarnej, - projekt instalacji kanalizacji deszczowej, - projekt instalacji elektrycznych zasilających wraz z układem pomiarowym, - projekt instalacji elektrycznych gniazd wtykowych, - projekt instalacji oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego i awaryjnego, - projekt instalacji odgromowej, - projekt instalacji niskonapięciowych (w tym: telewizji dozorowej), - projekt instalacji teletechnicznych, - projekt instalacji technologicznych - projekt aranżacji wnętrz zgodny z wytycznymi zamawiającego wraz z wizualizacjami, - wizualizacje budynku - przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - projektowana charakterystyka energetyczna, - operat wodnoprawny (jeśli wystąpi taka konieczność), - uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, Sanepid, BHP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w programie funkcjonalno – użytkowym dołączonym do SIWZ UWAGA! W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami w ww. dokumentach oraz SIWZ za obowiązujące należy przyjąć bardziej restrykcyjne. Należy uwzględnić indywidualne chłodzenie pomieszczeń technicznych (serwer, ups, pomieszczenia technologiczne) niezależnie od systemu VRF przypisanego dla pomieszczeń. Wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badań, pomiarów, pozyskania map, pozwoleń, zwolnień, warunków, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz ewentualnych odstępstw) ponosi Wykonawca. 61. Dokumentacja projektowa winna być wykonana w zakresie i formie zgodnej z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) i zawierać wszystkie wymagane prawem opracowania niezbędne dla tego rodzaju przedsięwzięcia w tym: a) projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wykonany w zakresie i formie zgodnej z przepisami Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1935) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę. Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych. Projekty wykonawcze zawierają rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą części obiektu, rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego, których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla ww. potrzeb. b) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzoną z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie i formie zgodnej z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) d) przedmiar robót w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) e) kosztorys sporządzony na podstawie przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). f) Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. g) Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana i przekazana Zamawiającemu w następującej ilości: - projekty budowlane do pozwolenia na budowę w ilości 4 egzemplarzy - projekty wykonawcze w ilości 6 egzemplarzy - projekty aranżacji i wizualizacje w ilości 2 egzemplarzy - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w ilości 3 egzemplarzy - informacje dotyczące BIOZ w ilości 6 egzemplarzy - przedmiary i kosztorysy w ilości 2 egzemplarzy - inne wymagane uzgodnienia, ekspertyzy, oświadczenia i decyzje niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego. - część graficzną i część opisową dokumentacji projektowej, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót Projektant przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej możliwej do odczytania z możliwością edycji przez Zamawiającego. Przez wersje elektroniczną należy rozumieć; - rysunki jako pliki w formacie dwg (do wersji „AutoCad 2010), oraz pdf - teksty jako pliki w formacie doc (Word 2007), oraz pdf - kosztorysy jako w formacie xls (Excel 2007), oraz pdf 62. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu do akceptacji projektów aranżacji. Każdorazowo Zamawiający będzie mógł wnieść do nich uwagi w terminie 14 dni, które winny być niezwłocznie uwzględnione przez Wykonawcę. 63. Dokumentacja projektowa powinna: - umożliwić realizację inwestycji z uwzględnieniem wymagań Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - w swojej treści określić przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia. - opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. - Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz doświadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy. - w zakresie przedmiaru robót zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych. 64. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do wszelkich egzemplarzy sporządzonych opracowań na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe do utworu, na następujących polach eksploatacji: a) autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia inne dokumenty powstałe przy realizacji przedsięwzięcia oraz broszury, zwanych dalej utworami; b) Zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. - użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, - utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), - zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, - wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, - wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, - nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, - nadawanie za pośrednictwem satelity, - reemisja, - wymiana nośników, na których utwór utrwalono, - wykorzystanie w utworach multimedialnych, - wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, - wprowadzanie zmian, skrótów, - sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, - publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym - Prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na podmiot trzeci - rozpowszechnianie przez prezentację lub publikację w całości lub we fragmentach, na wystawie, w katalogach, wydawnictwach promujących inwestycje lub Zamawiającego, w mediach, na spotkaniach, konferencjach i na stronach internetowych; - możliwości reprodukcji i publikacji utworu w całości lub we fragmentach za pomocą dowolnej techniki; - użyczanie, najmowanie, wprowadzanie do obrotu; - prawa do opracowania utworu w szczególności jego przeróbki lub adaptacji; - sporządzanie projektów na podstawie utworu; - prawa do wykonywania robót budowlanych i innych prac sporządzonych na podstawie utworu - wykorzystywanie do opracowania wniosków o dofinansowanie - przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji - udostępnianie wykonawcom, w tym również wykonanych kopii - wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego; - wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu 65. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zostanie zawarte w wynagrodzeniu ryczałtowym. 66. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 67. Na podstawie powyższego opisu przedmiotu zamówienia i załączników do SIWZ po stronie Wykonawcy jest wykonanie robót budowlanych budynku Urzędu Miasta w Uniejowie oraz uzyskanie certyfikatu budynku pasywnego. 68. W trakcie realizacji inwestycji teren wokół niej winien być wygrodzony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Teren budowy powinien być zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 69. W trakcie wykonywania robót budowlanych odbywać się będą narady budowy, podczas których będą uzgadniane wszelkie etapy realizacji zamówienia – tygodniowe harmonogramy robót oraz z uwagi na pełnienie przez autorów dokumentacji projektowej nadzoru autorskiego, będą uzgadniane również wszystkie elementy, które będą wykorzystywane do wbudowania, rodzaje wyposażenia obiektu , lokalizacja elementów stałego wyposażenia, etc. 70. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: a) ustanowienia kierownika budowy, b) prowadzenia dziennika budowy przekazanego przez Zamawiającego c) zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez pracowników Wykonawcy, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje zawodowe, d) uzyskania każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego zmiany kierownika budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie, e) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – jeżeli okaże się konieczny, f) usytuowania obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, g) zapewnienia geodezyjnego wytyczenia inwestycji, h) stosowania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robót budowlanych, i) zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych, j) wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikających z Prawa Budowlanego, k) oznaczenia terenu budowy, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, l) umieszczenia na budowie informacji zawierającej dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo budowlane i przekazanie tej informacji do zamawiającego, m) dostarczenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy, oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, kopii zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzających wpis tej osoby na listę członków odpowiedniej izby oraz potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopii uprawnień budowlanych, n) uzyskania na własny koszt ubezpieczeń i zabezpieczeń należytego wykonania umowy, o) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, p) utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji, q) zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających, r) przeprowadzania niezbędnych badań laboratoryjnych, s) wywozu i utylizacji odpadów i gruzu, t) powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi o odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych znalezisk, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkiem, u) wystąpienia do właściwego organu i uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jeśli wystąpi taka konieczność, v) zawiadomienia zamawiającego oraz organu właściwego o zakończeniu budowy we właściwym terminie, aby możliwe było wniesienie ewentualnego sprzeciwu organu. 71. Przed przystąpieniem do wyceny robót zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie. 72. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, na bieżąco i systematycznie likwidować wszelkie zagrożenia. 73. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. 74. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na dzień odbioru robót przedstawi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną w państwowym zasobie geodezyjno – kartograficznym oraz uzyskaną w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 75. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przy zawiadomieniu o gotowości do odbioru robót kosztorys powykonawczy z realizacji przedsięwzięcia. Kosztorys powykonawczy stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 76. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonanie wizji lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 77. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w opisie przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 78. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń własnych. 79. Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów fabrycznie nowych, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na każde żądanie Zamawiającego. 80. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, że jeżeli w SIWZ i jej załącznikach wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznoużytkowych przedmiotu zamówienia. 81. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z opisem opisu zamówienia. 82. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 83. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w treści dokumentacji załącznikach do niego za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 84. Wykonawca udzieli 72 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi. 85. Informacje na temat powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom: 86. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia wynikła w trakcie realizacji zamówienia wymaga uzyskania pisemnej zgody Zmawiającego. 87. Zamawiający zobligowany jest do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych w związku z czym Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy, potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, stwierdzające sporządzenie lub brak sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także kopię zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzającą wpis tej osoby na listę członków odpowiedniej izby oraz potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopię uprawnień budowlanych, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane w dniu podpisania umowy. 88. Wykonawca zostanie upoważniony przez Zamawiającego do występowania i uzyskiwania wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji niezbędnych do prawidłowej realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia. 89. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany na podstawie załączonej dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektów. 90. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia, wykonania i zakończenia robót budowlanych. 91. Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45 00 00 00 – 7 Roboty budowlane 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 45 10 00 00 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę 45 22 30 00 – 6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45 26 10 00 – 4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45 40 00 00 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45 33 10 00 – 6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45 33 20 00 – 3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45 23 13 00 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45 11 12 91 – 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45 31 0000 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne 45312000 – 7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 45 31 40 00 – 1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 92. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. 93. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji przetargowej oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. 94. Wykonawca udzieli 72 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi. 95. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia i nie dopuszcza składania ofert częściowych 96. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 97. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 98. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 99. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp 100. Postępowanie oznaczone jest jako – ZP.271.31.2020 ML. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71000000-8

45100000-8

45223000-6

45261000-4

45400000-1

45331000-6

45332000-3

45231300-8

45111291-4

45310000-3

45312000-7

45314000-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2022-10-31


II.9) Informacje dodatkowe: 4.2. Termin zakończenia realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia do dnia 31.10.2022 r. 4.3. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę wykonania robót budowlanych, przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 4.4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru po zakończeniu robót budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty: 4.4.1. protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały; 4.4.2. dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru; 4.4.3. dziennik budowy; 4.4.4. przy odbiorze końcowym oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami; 4.4.5. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Poddębicach, 4.4.6. kosztorys powykonawczy; 4.4.7. niezbędne dokumenty związane z budową; 4.5. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru robót Wykonawca robót musi posiadać zarejestrowaną w państwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Poddębicach) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 4.6. Wszystkie dokumenty załączone do zawiadomienia o gotowości do odbioru muszą być sprawdzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek sytuacji finansowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych 00/100). Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem wszczęcia postępowania. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich siedmiu lat (w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji) przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej jedną usługę obejmującą swym zakresem opracowanie dokumentacji projektowej pasywnego budynku użyteczności o powierzchni zabudowy co najmniej 500 m2 Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia b) Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich siedmiu lat (w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji) przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy pasywnego budynku użyteczności o powierzchni zabudowy co najmniej 500 m2, który uzyskał certyfikat pasywności. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia c) W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponować na okres realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, posiadającymi wymagane polskim prawem budowlanym uprawnienia danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo też posiadającą zdobyte w innych państwach równoważne kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, ze zm.) tj.: 1) jedną posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 2) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń 3) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 4) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 5) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej minimum w ograniczonym zakresie 6) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń 7) jedną posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 8) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń 9) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 10) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 11) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej minimum w ograniczonym zakresie 12) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku w/w funkcji, pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdz. V. ust. 1. pkt. 1.2.Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenia zamówienia. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych , w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.). W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane, w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy – w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni wykazać, że warunek określony w rozdz. V. ust. 1. pkt 1.1) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną) natomiast warunki określone w rozdz. V. ust.1 pkt 1.2) spełniają łącznie. Wykonawca może polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. W celu udowodnienia zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zobowiązany jest przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. UWAGA: Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega możliwość dokonania jako pierwszej czynności oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Jeżeli wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 4. Wykorzystanie potencjału podmiotu trzeciego 4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych zgodnie z wymogami określonymi w art. 22a ustawy Pzp. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Ze zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 6.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 6.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego; 6.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego; 6.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi których wskazane zdolności dotyczą. 7. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 10.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 10.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w rozdziale V 11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni wykazać, że warunek określony w rozdziale 5. Punkt 1.1. winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną) natomiast warunki określone w rozdziale 5. pkt 1.2.2 i pkt 1.2.3. spełniają łącznie. 12. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 13. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Określenie wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy 3.1. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 3.2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne związane z wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten nie dotyczy między innymi kierowników budowy/robót, obsługi geodezyjnej, dostawców materiałów budowlanych, projektantów. 3.3. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 3.4. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. 3.5. Zamawiający wymaga złożenia w terminie 5 dni od daty podpisania umowy pisemnego oświadczenia (wykazu) osób skierowanych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określając imię i nazwisko pracownika oraz zakres czynności jakie będą wykonywali oraz rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. W wykazie podpisanym przez Wykonawcę wymaga się podpisów pracowników skierowanych do realizacji zadania w określonym zakresie. 3.6. Dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie składać imienne oświadczenia tych osób, że pozostają w zatrudnieniu na postawie umowy o pracę wraz z określeniem zakresu wykonywanych prac, w terminie 5 dni od wezwania Zamawiającego. Na oświadczeniu tym winien widnieć podpis osoby zatrudnionej potwierdzającej zatrudnienie na umowę o pracę. 3.7. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa powyżej musi być spełniony przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 3.8. W przypadku zmiany osób w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować oświadczenie zawierające imienne wskazanie osób wyznaczonych do zrealizowania w/w czynności w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania zmiany. 3.9. Dopuszcza się, aby przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi osobiście wykonywali czynności związane z przedmiotem niniejszego zamówienia. 3.10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o którym mowa w pkt 3.5., uaktualnionego wykazu, o którym mowa pkt 3.8., będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie skutkowało naliczeniem kar umownych zgodnie z projektem umowy. 3.11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

7.1.1.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 24. ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5. ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz ze złożonym oświadczeniem, przedstawić dowody, że powiazania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu; 4. Dokumenty składane w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/ osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „ Za zgodność z oryginałem” 5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 6. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8. Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.1.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 1.1.2. wykazu wykonanych usług: w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający wykonanie usługi określonej w rozdziale V. ust. 1 pkt 1.2.3) lit. a) SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ. 1.1.3. wykazu wykonanych robót: w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający wykonanie usługi określonej w rozdziale V. ust. 1 pkt 1.2.3) lit. a) SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ. 1.1.4. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w rozdziale V. SIWZ Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosowanych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługę, do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

2. Pozostałe dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; (jeśli dotyczy) 2) W przypadku, gdy ofertę lub załączniki do oferty podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze do reprezentacji podmiotu lub której samodzielne działanie w świetle zasad reprezentacji podmiotu wynikających z właściwego rejestru jest niewystarczające do reprezentacji podmiotu - pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wraz z załącznikami, o ile prawo do reprezentacji tego podmiotu nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (jeśli dotyczy) 3. W przypadku jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów: zobowiązanie (oświadczenie) innych podmiotów do oddania do dyspozycji zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (złożone w formie pisemnej w oryginale). Powyższe zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (tj. zdolności techniczne i zawodowe takie jak wiedza i doświadczenie, potencjał osobowy) – taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia w charakterze podwykonawcy. (jeśli dotyczy) 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w tym osób fizycznych nie będących pracownikami wykonawcy, lub zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom na zdolnościach których polega, na potrzeby realizacji tej części, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuję się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania oraz oświadczeniu dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu w częściach B. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 6. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcy, niebędącym podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania w części C 7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ 1. Wadium należy wnieść w wysokości 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100 groszy) 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym oraz w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089)) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 18 8557 0009 2005 0200 0130 0026 w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert - środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy złożyć w oryginale w skrzynce podawczej Urzędu Miasta w Uniejowie przed upływem terminu składania ofert w kopercie oznaczonej w następujący sposób: ”Wadium - przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: „Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie” nie otwierać przed 20.11.2020 r. godz. 13:30. 4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi: a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Uniejów b) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ) c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ) d) być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. Uwaga! Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium, jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych), w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Do wadium wniesionego w formie poręczenia wymagania opisane w pkt. 4 stosuje się odpowiednio 6. W przypadku nie wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt. 1-5 oferta zostanie odrzucona 7. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych 8. Oferent zobowiązany jest podać w ofercie dokładną informację odnośnie zwrotu wadium tj. adres banku, numer konta itp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej w opracowywaniu dokumentacji budynków pasywnych

20,00

Doświadczenie kierownika budowy

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: 5.1. zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, a zmiany te będące korzystnymi dla Zamawiającego, zarazem ułatwią lub przyśpieszą wykonanie przedmiotu umowy, zaproponowania rozwiązań projektowych odmiennych od ujętych w programie funkcjonalno – użytkowym a będących z punktu widzenia Zamawiającego korzystnymi i usprawniającymi funkcjonowanie obiektu 5.2. zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek: a) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; b) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy; c) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji lub przedłużające się poza ustawowo określone terminy, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę; d) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców, wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy; e) pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosownego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności lub konieczności ponowienia uzgodnień lub opiniowania dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia; f) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które nie były możliwe do przewidzenia; g) działania siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia, (np. działanie sił przyrody - huragan, powódź, pożar; stan wojenny, stan wyjątkowy itp.); h) w przypadku konieczności uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty. 5.1. zmiany zasad finansowania zamówienia, zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych działaniem osób trzecich, 5.2. zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wynikających ze zmian umowy o dofinansowanie projektu lub wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy, 5.3. zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania robót budowlanych, powodująca zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równowartość zaniechanych robót; 5.4. zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich; 5.5. wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczając poza zdefiniowany przedmiot zamówienia i nie są traktowane jako zamówienie dodatkowe lub uzupełniające; 5.6. zaistnienia konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia w innym niż pierwotnie założono zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku wykonawca może wnieść o zmianę zakresu, zaproponowanie rozwiązań o równoważnych lub lepszych parametrach; 5.7. zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy; 5.8. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 5.9. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 5.10. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 5.11. zmiany przepisów istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; 5.12. warunków atmosferycznych, które nie pozwoliły na sporządzenie materiałów przedprojektowych (np. inwentaryzacji, map, pomiarów, opracowań geodezyjnych itp.); 5.13. pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o uzgodnienie, wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosownego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności. 5.14. a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych; 5.15. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: a) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie; b) zmiany Podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; ocena spełniania warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na moment składania ofert lub zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę; c) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji; d) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji przetargowej, skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych w tym 1) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 2) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 3) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii ( np. zaprzestania produkcji) e) wprowadzeniu robót zamiennych z powodu: • uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; • aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na postęp technologiczny; • zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy; • zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 6. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego lub Wykonawcy. 7. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozje, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec. 8. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 9. Wstrzymanie robót z powodu określonego w pkt. 5.2. b) musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy. 10. W przypadku określonym w pkt. 5.9., 5.10, 5.12 zmiana stawek jest podstawą do zmiany wynagrodzenia od dnia obowiązywania nowych stawek. W celu wprowadzenia zmian w tym zakresie strony zawrą stosowne porozumienie obowiązujące od dnia wejście w życie przepisów. 11. W przypadkach określonym w pkt. 5.9., 5.10, 5.11., 5.12 zmiana wynagrodzenia będzie możliwa jeśli Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę umowy, który będzie zawierał szczegółowe wyliczenie dotyczące wpływu zmiany na wykonanie zamówienia, a zmiany te będą potwierdzały stosowne dokumenty. 12. W przypadku uznania, iż przedłożone dokumenty potwierdzają spełnienie przesłanek do zwiększenia wynagrodzenia strony zawrą stosowne porozumienie, które wejdzie w życie od daty zmian przepisów prawnych pociągających za sobą obowiązek zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia czy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem, iż zmiany te Wykonawca wprowadził zgodnie z obowiązującym prawem i udowodni, iż to uczynił stosownymi dokumentami. W przypadku wprowadzenia zmian w terminie późniejszym, wynagrodzenie określone w niniejszej umowie zostanie zmienione od daty wprowadzenia zmian przez Wykonawcę w oparciu o przedstawione dowody. 13. Zmiana wynagrodzenia z powodów określonych w pkt. 5.9., 5.10, 5.11., 5.12 nie może być wyższa od zmian wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pociągających te zmiany. 14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 15. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury zmian umowy w zakresie określonym w pkt. 4. w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zdarzenia uzasadniającego wniosek pod rygorem utraty prawa żądania zmiany. Zapis pkt. 2, 5. i 6 umowy stosuje się odpowiednio. 16. Strony umowy są zobowiązane do wszczęcia negocjacji w siedzibie Zamawiający w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 15. w celu zgodnego określenia zakresu zmian umowy przy założeniu obiektywnego wystąpienia przesłanek.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-20, godzina: 13:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w skrzynce podawczej Urzędu Miasta w Uniejowie najpóźniej do 20.11.2020 r., godz. 13:15. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2020 r., godz. 13:30 w pokoju nr 4 Urzędu Miasta w Uniejowie. W przypadku braku możliwości otwarcia ofert w pokoju nr 4, nastąpi ono w innym pomieszczeniu Urzędu Miasta w Uniejowie, o czym komisja przetargowa poinformuje przybyłych wykonawców. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach. b) Punkty przyznawane w kryterium doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej uczestniczącego w opracowywaniu dokumentacji projektowej pasywnego budynku użyteczności publicznej – maksymalnie 20 punktów Liczba opracowanych dokumentacji projektowych dla budowy budynku użyteczności publicznej przez osobę wskazaną na stanowisko projektanta w specjalności architektonicznej pasywnego budynku użyteczności publicznej w ostatnich 7 latach (..) osoba nie była projektantem żadnych dokumentacji projektowych budynków pasywnych – 0 pkt (..) osoba była projektantem 1 dokumentacji projektowej budynków pasywnych – 5 pkt (..)osoba była projektantem 2 dokumentacji projektowych budynków pasywnych – 10 pkt (..)osoba była projektantem 3 dokumentacji projektowych budynków pasywnych – 15 pkt (..)osoba była projektantem 4 i więcej dokumentacji projektowych budynków pasywnych – 20 pkt c) Punkty przyznane w kryterium doświadczenie kierownika budowy (..) wskazana osoba nie była kierownikiem budowy żadnego pasywnego budynku użyteczności publicznej, który uzyskał certyfikat budynku pasywnego – 0 pkt (..) wskazana osoba była kierownikiem budowy 1 pasywnego budynku użyteczności publicznej, który uzyskał certyfikat budynku pasywnego – 10 pkt (..) wskazana osoba była kierownikiem budowy 2 lub więcej pasywnych budynku użyteczności publicznej, który uzyskał certyfikat budynku pasywnego – 20 pkt 1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana obowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej oferty (brutto). 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione przed podpisaniem umowy według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 148 ust 1 ustawy Pzp. 4. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 72 miesięcy, na wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od daty odbioru prac będących przedmiotem umowy (od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia). 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% Zamawiający zwróci w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady. - termin płatności faktury 30 dni. - Faktura za opracowanie dokumentacji projektowej będzie mogła być wystawiona po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę. Zamawiający zastrzega iż koszt dokumentacji projektowej nie może stanowić więcej niż 2,5% wartości kontraktu za roboty. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe. Faktury częściowe (przejściowe) mogą być wystawiane nie częściej niż jedna faktura na kwartał. Faktura częściowa może być wystawiona na wartość faktycznie wykonanych robót. Ostatnia końcowa faktura częściowa nie może być wystawiona na wartość wykonanych robót większą niż 10%, a mniejszą niż 8% wartości całkowitego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega możliwość dokonania jako pierwszej czynności oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Jeżeli wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie/ opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadnia „Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie” nie otwierać przed 20.11.2020 r., godz. 13:30 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 7. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do: a) wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia w trybie art. 23 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych wykonawców; c) przekazania Zamawiającemu kserokopię uprawnień budowlanych oraz kserokopię zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osoby, która będzie kierować robotami budowlanymi w każdej specjalności; d) przekazania Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni robocze przed podpisaniem umowy projekt harmonogramu rzeczowo – finansowego 6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 6.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów, z siedzibą ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów w imieniu której działa Burmistrz Miasta Uniejów, telefon 63 288 97 40, fax 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43, adres e-mail: urzad@uniejow.pl; 6.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan/Pani Andrzej Olszak, kontakt: adres e-mail: daneosobowe@uniejow.pl *; 6.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /ZP.271.31.2020.ML - „Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 6.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 6.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 6.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 6.8. posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 6.9. nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Załączniki składające się na integralną część specyfikacji: Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu ( wymagane na etapie złożenia oferty ) Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania ( wymagane na etapie złożenia oferty ) Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych (wymagany do złożenia na wezwanie Zamawiającego) Załącznik nr 5 – Wykaz osób (wymagany do złożenia na wezwanie Zamawiającego) Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wymagany do złożenia przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert) Załącznik nr 7 – Wykaz usług (wymagany do złożenia na wezwanie Zamawiającego) Załącznik nr 8 – Istotne dla stron postanowienia umowy Załącznik nr 9 – Dokumentacja

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 708KB) 2020-11-03 16:39:16 708KB 667 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ PASYWNY UM.pdf 2020-11-03 16:39:16 1.0MB 743 razy
2 Załączniki do SIWZ.zip 2020-11-03 16:40:33 1.7MB 740 razy
3 Dokumentacja UM UNIEJÓW.zip 2020-11-03 16:43:00 59.MB 629 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedzi na pytania_20.11.2020.pdf (PDF, 657KB) 2020-11-20 15:59:29 657KB 450 razy
2 program funkcjonalno-uzytkowy_zmiany 2.pdf (PDF, 405KB) 2020-11-20 15:59:53 405KB 451 razy
3 Załącznik nr 8 - istotne dla stron postanowienia umowy_ projekt umowy_poprawiony_20.11.2020.pdf (PDF, 849KB) 2020-11-20 16:00:08 849KB 507 razy
4 Poprawiony załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych.docx (DOCX, 69.KB) 2020-11-20 16:00:28 69.KB 369 razy
5 OPIS UNIEJÓW.pdf (PDF, 6.7MB) 2020-11-20 16:00:53 6.7MB 568 razy
6 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_20.11.2020 r..pdf (PDF, 575KB) 2020-11-20 16:01:52 575KB 540 razy
7 Zmiana SIWZ 20.11.2020 r..pdf (PDF, 453KB) 2020-11-20 16:02:11 453KB 537 razy
8 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_08.12.2020 r..pdf (PDF, 520KB) 2020-12-08 18:42:56 520KB 320 razy
9 Zmiana SIWZ 08.12.2020 r._1.pdf (PDF, 525KB) 2020-12-08 18:44:15 525KB 401 razy
10 odpowiedzi na pytania_08.12.2020.pdf (PDF, 643KB) 2020-12-08 18:44:35 643KB 573 razy
11 odpowiedź na pytanie_17.12.2020.pdf (PDF, 933KB) 2020-12-17 16:36:32 933KB 572 razy
12 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_17.12.2020 r..pdf (PDF, 516KB) 2020-12-17 16:37:00 516KB 390 razy
13 Zmiana SIWZ 17.12.2020 r..pdf (PDF, 522KB) 2020-12-17 16:37:20 522KB 396 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Zmiana SIWZ 17.11.2020 r..pdf (PDF, 415KB) 2020-11-17 15:33:02 415KB 406 razy
2 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_17.11.2020 r..pdf (PDF, 243KB) 2020-11-17 15:33:18 243KB 428 razy
3 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_30.11.2020 r..pdf (PDF, 415KB) 2020-11-30 16:11:39 415KB 374 razy
4 Zmiana SIWZ 30.11.2020 r..pdf (PDF, 415KB) 2020-11-30 16:12:03 415KB 387 razy
5 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_04.12.2020 r..pdf (PDF, 415KB) 2020-12-04 18:47:14 415KB 385 razy
6 Zmiana SIWZ 04.12.2020 r..pdf (PDF, 415KB) 2020-12-04 18:47:38 415KB 419 razy
7 17_12_2020_16_37_51_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_17.12.2020 r..pdf (PDF, 516KB) 2020-12-17 16:37:51 516KB 315 razy
8 17_12_2020_16_38_06_Zmiana SIWZ 17.12.2020 r..pdf (PDF, 522KB) 2020-12-17 16:38:06 522KB 432 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 424KB) 2021-01-08 16:19:10 424KB 637 razy
2 Informacja z otwarcia ofert_sprostowanie.pdf (PDF, 571KB) 2021-01-08 19:19:09 571KB 791 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (PDF, 503KB) 2021-06-18 17:21:33 503KB 568 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Leśniewski 03-11-2020 16:39:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mateusz Leśniewski 03-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Edyta Leśniewska 18-06-2021 17:21:33